Primeres Jornades Universitàries sobre investigació amb perspectiva de gènere en la UIB: situació actual i reptes de futur.

cartelDescripció

Aquestes jornades consisteixen en la posada en comú de treballs i recerques amb perspectiva de gènere, que hagin estat realitzats o s'estiguin duent a terme per membres de tota de comunitat universitària, incloent alumnat de grau, màster i doctorat, per a visibilitzar i potenciar la importància i rellevància dels estudis de gènere. A més, d'altra banda, es pretén que sigui un espai de reflexió sobre la situació de les dones en l'àmbit de la recerca, posant especial èmfasi en aquelles àrees on les dones tradicionalment han estat infra-representades. Finalment, mitjançant la inclusió en la participació d'alumnat, se cerca potenciar la presència de joves investigadors i investigadores.

La celebració d’aquesta jornada, ajudarà a reconèixer fortaleses i febleses dels estudis de gènere en la nostra universitat, a més d’enfortir i fomentar una xarxa universitària de PDI i alumnat, que projecti la importància d'aquesta temàtica i el corpus de coneixement que representen. Aquesta activitat s'emmarca dins del II Pla d'igualtat (punt 6.4.2), aprovat pel Consell de Govern el 20 de desembre 2018, i compte amb el suport econòmic del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Objectiu general i específics

L'objectiu general és la posada en comú de les recerques que es duen a terme des de diferents àmbits de coneixement en el marc dels estudis de gènere, a més de donar a conèixer la situació de les dones en recerca científica, sobretot de les àrees cientificotècniques.

            Objectius específics:
  1. Creació i enfortiment de xarxes de dones PDI i d'altres col·lectius, per a compartir experiències i el treball realitzat des dels seus respectius camps de coneixement.
  2. Donar suport i impulsar a joves investigadors i investigadores en estudis de gènere a través de presentació de TFG i TFM així, com també de doctorands i joves doctors i doctores.
  3. Fomentar l'activitat investigadora en matèria dels estudis de dones i gènere.
  4. Conèixer les iniciatives i els resultats dels treballs realitzats en la universitat sobre aquesta temàtica

Destinataris

Estudiants de grau, màster i doctorat, així com personal docent i investigador de diferent disciplines de la UIB, també personal investigador d'altres institucions o empreses, i totes les persones interessades en temes de gènere i igualtat, de dins i fora de la Universitat.

Metodologia

Desenvoluparem unes jornades que se centraran sobretot en la celebració de taules rodones, a més una conferència marc a l'inici. Per dur a terme aquestes sessions, comptarem com a ponents amb personal expert de diferents departaments, àrees de recerca i serveis, a més d’alumnat de diferents nivells acadèmics (grau, màster i doctorat), que participaran en diferents taules rodones. En total hi haurà 5 taules rodones una de les quals es reserva per al debat sobre la situació de les dones en els àmbits científic tècnics. Altres dues taules per a la presentació de TFG, TFM i tesis doctorals per part d'alumnat de la UIB, i les últimes dues taules seran multidisciplinàrs ,i estaran formades per ponents de diferents àrees d'estudi, per a exposar treballs i investigacions sobre gènere.

Programa 

Consulta el PROGRAMA 

Lloc

Saló d’actes de l’ed. Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.

Dates

6 i 7 de març 2019

Horari

Dimecres, 6 de març de 9:30h a 14h i de 16 a 19h; i dijous, 7 de març, de 9:30h a 14h.

Matrícula i Inscripció

Curs gratuït

Inscripció tancada

Nombre de places

50

Llengües vehiculars:

Català i Castellà

Durada

12h

Organització

Oficina per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (OIO)

 IMAO