Què fem

L'Oficina per a la Igualtat entre Dones i Homes és un servei que va ser creat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.

Objectius

L’objectiu principal de l'Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes és implementar, fer el seguiment i avaluar els Plans d’Igualtat de la UIB, així com del Protocol de prevenció i actuació enfront a casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per motiu de l’orientació sexual. 
Un altre objectiu és el d'investigar i analitzar el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a tota la comunitat universitària, així com formar i assessorar en polítiques d'igualtat i violència de gènere. 

Funcions

  • Recollir, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a tota la comunitat universitària (alumnat, PDI i PAS).
  • Elaborar i difondre, dins i fora de la UIB, informes anuals sobre l’estat de la igualtat de gènere.
  • Difondre informació rellevant sobre recursos en matèria d’igualtat d’oportunitats de la mateixa Universitat i de la Comunitat de les Illes Balears.
  • Assessorar sobre temes d’igualtat i la seva aplicació als organismes que així ho sol·licitin.
  • Contribuir a impulsar una cultura igualitària aplicant el principi de transversalitat, proposar i desenvolupar propostes formatives per tota la comunitat universitària i afavorir la investigació en temes d'igualtat de gènere.
  • Fomentar la introducció del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes als diferents àmbits de coneixement, molt especialment a l’àmbit docent, i amb la seva especial atenció a aquelles àrees de major influència per la seva projecció en la societat.
  • Vetllar per l' aplicació efectiva del principi d'igualtat a través de recomanacions que facilitin el seu desenvolupament. Recollir les queixes, suggeriments i opinions i derivar-les als organismes propis de la UIB per la seva major efectivitat.