Protocol de prevenció i actuació front a situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

L'article 46.1 de la Llei 11/2026, d'igualtat de dones i homes, en relació amb l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, estableix que «en el seu àmbit competencial, les administracions públiques de les Illes Balears han d'adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe». En línia amb aquest mandat, la Universitat de les Illes Balears, assumeix el compromís en les seves actuacions d'erradicar qualsevol forma de violència per raó de sexe i sexual en el si del seu àmbit competencial.

L'entitat consolida així la tolerància zero amb qualsevol d'aquestes formes de violència, desenvolupant aquesta responsabilitat en l'objectiu general 4 del Pla d'igualtat 2023-2027, i l'objectiu 3 del Pla Estratègic 2023-2027.

S'ha establert un procediment amb diverses vies d'inici per tal d'apropar els recursos assistencials a les possibles víctimes i seguir l'esperit de la Llei orgànica 1/2004. D'aquesta manera, les denúncies o comunicacions podran presentar-se en persona (no només la persona afectada, també representant o tercera persona) mitjançant el correu electrònic de l'Oficina d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes; un espai específic habilitat a la pàgina web de l'Oficina; una instància genèrica a UIB digital; a través de la Comissió de Convivència, la Sindicatura de Greuges o mitjançant la resolució de la CORESINFO, si la comunicació ha estat presentada pel canal de l'informant de la UIB.

L'àmbit subjectiu d'aplicació del Protocol se circumscriu a tota la comunitat universitària. El text preveu els mateixos drets i garanties per a la comunicació si s'inicia des de les seus universitàries. D'aquesta manera, es preveu la col·laboració activa de tota la comunitat en els processos relacionats amb les accions del protocol i la seva finalitat i esperit.