Recursos per a la integració de la perspectiva de gènere en la recerca

El III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2023 - 2027 de la Universitat de les Illes Balears inclou, com a eix cinquè, l’àmbit de la investigació, la transferència del coneixement i la docència. Concretament, es proposa aquests objectius:

 1. Promoure la presència de les dones en la investigació.
 2. Introduir la perspectiva de gènere en l’àmbit de la transferència de coneixement i innovació.
 3. Garantir una docència de qualitat i amb perspectiva de gènere.

Alhora, es plantegen les següents accions concretes:

 • Realitzar accions de formació i sensibilització per introduir la perspectiva de gènere en la investigació.
 • Assegurar que es compti, al menys, amb una persona experta en gènere a les comissions d’investigació encarregades de seleccionar projectes d’investigació.
 • Concedir un reconeixement per a un TFG i un TFM especialment destacats en matèria d’igualtat de gènere en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears.
 • Organitzar una jornada per fer visibles els resultats de la investigació en estudis de gènere dins l’àmbit universitari.
 • Realitzar un estudi, amb dades desagregades per sexe, sobre l’estat de la recerca, en termes d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de resultats, dins la Universitat de les Illes Balears, per tal de conèixer l’existència, o no, de possibles obstacles per a les dones investigadores a l’hora de desenvolupar aquesta tasca.
 • Incloure la variable sexe en els informes de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) i Projectes.
 • Potenciar l’organització i la coordinació de xarxes adreçades a la investigació i divulgació dels valors de la igualtat de entre homes i dones i de la no discriminació.
 • Realitzar un estudi sobre la realització d'estades de recerca per part d'homes i dones (durada, lloc, fills/es, finançament).

Per tot això, l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes vol posar a l’abast de la comunitat universitària recursos útils per treballar en la integració de la perspectiva de gènere en la recerca: