Plans d'Igualtat

El Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures que s’acorden en vista del diagnòstic de situació realitzat, per aconseguir a la UIB la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Treballar la igualtat d’oportunitats representa una de les millors estratègies, sobretot en una situació econòmica complicada, per què assegura que totes les intel·ligències seran aprofitades independentment del gènere i/o orientació sexual de les persones. Fa que desapareguin possibles situacions de discriminació que entorpeixen el correcte desenvolupament de la tasca de tota la comunitat universitària, millora el clima laboral i transmet  a tota a societat un clar missatge de comprimís amb els principis d’igualtat de tracte i oportunitats.

 

II Pla d'igualtat 2019-2021

L'engegada d'aquest segon Pla d'igualtat dona continuïtat al I Pla i desenvolupa noves propostes adaptades a la realitat actual de la nostra universitat. Ratificant el compromís de la universitat amb el foment de la igualtat entre dones i homes i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació.

 

I Pla d'Igualtat 

Presentació del Pla d'Igualtat per part de la Directora de l'OIO

Pla d’Igualtat de la Universitat de les Illes Balears 2015-2017 

Resum del Pla d'Igualtat 2015-2017

Informe d'avaluació del I pla d'igualtat 2015-2017Aprovat per la Comissió Paritària dia 14.02.2018.

Des de la OIO volem mostrar el nostre agraïment al Consell Social pel suport econòmic que ens ha ofert per a la implementació del Pla d'Igualtat de la nostra universitat.