Plans d'Igualtat

El Pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures que s'acorden tenint en compte el diagnòstic de situació realitzat, per a aconseguir en la UIB igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Treballar per la igualtat d'oportunitats representa una de les millors estratègies, sobretot en una situació econòmica complicada, perquè assegura que totes les intel·ligències siguin aprofitades independentment del gènere i/o l'orientació sexual de les persones. Fa que desapareguin possibles situacions de discriminació que entorpeixen el correcte desenvolupament de la tasca de tota la comunitat universitària, millora el clima laboral i transmet a tota la societat un clar missatge de compromís amb els principis d'igualtat de tracte i oportunitats.
 

II Pla d'Igualtat 2019-2021

La comissió paritària ha decidit que continuï vigent el segon pla d'igualtat fins a l'aprovació del tercer, que tindrà lloc aquest primer semestre.
 
La posada en marxa d'aquest segon Pla d'igualtat dóna continuïtat aI I Pla i desenvolupa noves propostes adaptades a la realitat actual de la nostra universitat. Ratificant el compromís de la universitat amb el foment de la igualtat entre dones i homes i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació.
 
 

I Pla d'Igualtat

 
 
 
Des de l'OIO volem mostrar el nostre agraïment al Consell Social pel suport econòmic que ens ha ofert per a la implementació de l'I Pla d'Igualtat de la nostra universitat.